Straż gminna

Opublikowano: środa, 3 marzec 2021 r.10:42

Aktualizacja: środa, 3 marzec 2021 r.10:53 198 dni 15 godz.

Na mocy porozumienia zawartego 30 grudnia 2009 r. o utworzeniu wspólnej Straży Gminnej, olsztyńska Straż Miejska od dnia 01.01.2010 obsługuje teren Gminy Dywity. Posterunek wspólnej Straży Gminnej jest zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuławkach. Na terenie Gminy Dywity służbę pełni dwóch Strażników. Do ich codziennych obowiązków należy m.in. patrolowanie ulic, czuwanie nad porządkiem publicznym i uświadamianie mieszkańców o formalnościach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

W szczególności mogą Państwo zwracać się do strażników gminnych z następującymi problemami:
- zakłócaniem spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- nieprzestrzeganiem porządku w zakresie ruchu drogowego,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do uprawnień strażników należą:
- udzielanie pouczeń,
- legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
- nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawanie poleceń,
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
- obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

STRAŻNICY WSPÓLNEJ STRAŻY GMINNEJ – POSTERUNEK W TUŁAWKACH

Kierownik Posterunku
Andrzej Bochniak
tel. kom. 512 388 996

Starszy Inspektor
Marek Harasimowicz
tel. kom. 512 388 928