Straż gminna

Na mocy porozumienia zawartego 30 grudnia 2009 r. o utworzeniu wspólnej Straży Gminnej, olsztyńska Straż Miejska od dnia 01.01.2010 obsługuje teren Gminy Dywity. Posterunek wspólnej Straży Gminnej jest zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuławkach. Na terenie Gminy Dywity służbę pełni dwóch Strażników. Do ich codziennych obowiązków należy m.in. patrolowanie ulic, czuwanie nad porządkiem publicznym i uświadamianie mieszkańców o formalnościach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

W szczególności mogą Państwo zwracać się do strażników gminnych z następującymi problemami:
- zakłócaniem spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- nieprzestrzeganiem porządku w zakresie ruchu drogowego,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do uprawnień strażników należą:
- udzielanie pouczeń,
- legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
- nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawanie poleceń,
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
- obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

STRAŻNICY WSPÓLNEJ STRAŻY GMINNEJ – POSTERUNEK W TUŁAWKACH

Kierownik Posterunku
Andrzej Bochniak
tel. kom. 512 388 996

Starszy Inspektor
Marek Harasimowicz
tel. kom. 512 388 928

POSTERUNEK PIECZEWO (OS. BRZEZINY, SŁONECZNY STOK, GENERAŁÓW)

POSTERUNEK ZATORZE (OS. WOJSKA POLSKIEGO, ZATORZE)

POSTERUNEK ZATORZE (OS. PODLEŚNA, ZIELONA GÓRKA)

POSTERUNEK GMINA DYWITY - KIEROWNIK

POSTERUNEK GMINA DYWITY

POSTERUNEK PIECZEWO (OS. NAGÓRKI, MAZURSKIE)

POSTERUNEK STRAŻY MIEJSKIEJ

DZIELNICOWY OS. GRUNWALDZKIE, PODGRODZIE, MLECZNE

DZIELNICOWY OS. STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE, KĘTRZYŃSKIEGO